YouTube statistics and analysis for @VitaliyLyzhetskiy

Back
Profile avatar of @VitaliyLyzhetskiy

виталий лужецкий

Profile avatar of @VitaliyLyzhetskiy

Selected content

One of the top publications of @VitaliyLyzhetskiy which has 766 likes and 175 comments
One of the top publications of @VitaliyLyzhetskiy which has 1.4K likes and 171 comments
One of the top publications of @VitaliyLyzhetskiy which has 745 likes and 64 comments
One of the top publications of @VitaliyLyzhetskiy which has 150 likes and 54 comments

Publication insights

Engagement

Low 0.36

Higher than 31% of influencers.

Reactions

 684  64

Average reactions by publication

Posts per week

High 0.76

Higher than 75% of influencers.

Recency

Very high 89  days

More recently than 64% of influencers.

Audience insights

Followers evolution
Followers evolution
Authenticity
Authenticity
Location
Location
Language
Language
Age
Age
Gender
Gender
Interests
Interests